درباره ما

آثاروما رسانه تحلیلی – خبری در حوزه هنر و فرهنگ است. تلاش آثاروما تحلیل حوزه های روز است. ما جدیدترین پرونده ها را در حوزه فرهنگ و هنر ارائه می دهیم. 

هدف کلی آثاروما توسعه فرهنگ و هنر است. تیم ما متشکل از خبره ترین خبرنگاران و متخصصان است. 

0
خبرنگار
0
پرونده تحلیلی
0
سوژه یابی